“ผู้ชำนาญการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยภูมิปัญญา จินตนาการและน้ำมือมนุษย์ ด้วยเครื่องมือเล็กๆ มิใช่ด้วยเครื่องจักร เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศอันทรงคุณค่าที่สืบทอดต่อกันมา”

สถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น

หมวดหมู่
งานศิลป์
ท้องถิ่น

หมวดหมู่

งานช่างศิลป์ท้องถิ่น

ผ้า / สิ่งถักทอ
Fabric / Knitting

IconLogoforEachTopic-Edit-14

เครื่องจักสาน / เครื่องหวาย
Wicker / Rattan

IconLogoforEachTopic-Edit-11

พุทธศิลป์ / ศาสนศิลป์ / จิตรกรรม
Buddhist Arts / Religious Arts / Painting

IconLogoforEachTopic-Edit-12

เครื่องดนตรี
Musical Instrument

IconLogoforEachTopic-Edit-13

โลหศิลป์ (เครื่องเงินทองงานคร่ำ)
Metal Art (Silverware Gold Work)

IconLogoforEachTopic-Edit-16

ผ้า / สิ่งถักทอ
Fabric / Knitting

IconLogoforEachTopic-Edit-14

เครื่องจักสาน / เครื่องหวาย
Wicker / Rattan

IconLogoforEachTopic-Edit-11

พุทธศิลป์ / ศาสนศิลป์ / จิตรกรรม
Buddhist Arts / Religious Arts / Painting

IconLogoforEachTopic-Edit-12

เครื่องดนตรี
Musical Instrument

IconLogoforEachTopic-Edit-13

โลหศิลป์ (เครื่องเงินทองงานคร่ำ)
Metal Art (Silverware Gold Work)

พุทธศิลป์ /
ศาสนศิลป์ / จิตรกรรม
เพิ่มเติม
สร้างและซ่อม
เครื่องดนตรีไทย
เพิ่มเติม
เครื่องเงิน-ทอง / งานคร่ำ /
ถนิมพิมพาภรณ์
เพิ่มเติม
เครื่องจักสาน / เครื่องกระดาษ / เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน
เพิ่มเติม
เครื่องเคลือบ / เครื่องปั้นดินเผา / งานเซรามิค /
สังคโลก
เพิ่มเติม
งานทอ / ถัก / ปัก / พิมพ์ /
งานเขียนผ้าลายอย่าง /
บาติก
เพิ่มเติม
งานช่างไม้ / ช่างปูน /
ช่างปรุงเรือน / ช่างสลัก
เพิ่มเติม
กริช / ศาสตราวุธไทย /
ล้านนา ฯลฯ
เพิ่มเติม
แทงหยวก / ใบตอง /
งานดอกไม้ / มาลาพันดวง ฯลฯ
เพิ่มเติม
เครื่องรัก / เครื่องเขิน /
ฝังมุก / ลายรดน้ำ
เพิ่มเติม

ภาคีเครือข่าย

ภาคีเครือข่าย